2006 Cascade Crest Classic 100
by Allan Holtz

DSC00232.JPG
8/26/2006 7:32 AM
Pancake breakfast
DSC00233.JPG
7:32 AM
Easton's volunteer firemen
DSC00234.JPG
9:53 AM
National anthems
DSC00235.JPG
9:54 AM
Runners and crews
DSC00236.JPG
9:58 AM
The photographer
DSC00239.JPG
10:39 AM
Approaching Goat Peak (mile 3.7)
DSC00240.JPG
10:51 AM
Climbing to Cole Butte (mile 10.8)
DSC00241.JPG
11:22 AM
DSC00242.JPG
11:32 AM
DSC00243.JPG
11:32 AM
DSC00244.JPG
11:40 AM
DSC00245.JPG
11:40 AM
DSC00246.JPG
12:07 PM
DSC00247.JPG
12:07 PM
DSC00248.JPG
12:19 PM
DSC00249.JPG
12:19 PM
DSC00250.JPG
12:24 PM
DSC00251.JPG
12:24 PM
DSC00252.JPG
12:30 PM
DSC00253.JPG
12:30 PM
DSC00254.JPG
12:39 PM
DSC00255.JPG
12:39 PM
DSC00256.JPG
12:47 PM
DSC00257.JPG
12:48 PM
Leaving Cole Butte (mile 10.8)
DSC00258.JPG
1:18 PM
Climbing to Blowout Mtn. (mile 15.2)
DSC00259.JPG
2:12 PM
DSC00260.JPG
2:36 PM
DSC00261.JPG
2:57 PM
DSC00262.JPG
4:21 PM
Between Tacoma (mile 23.3) and Snowshoe (mile 29.0)
DSC00263.JPG
4:49 PM
Between Tacoma (mile 23.3) and Snowshoe (mile 29.0)
DSC00264.JPG
7:48 PM
Between Stampede (mile 34.5) and Meadow (mile 42.0)
DSC00265.JPG
8/27/2006 6:20 AM
The Trail from Hell
DSC00266.JPG
6:20 AM
The Trail from Hell
DSC00267.JPG
6:28 AM
Kachess Lake
DSC00268.JPG
7:19 AM
The Trail from Hell
DSC00269.JPG
7:33 AM
The Trail from Hell
DSC00270.JPG
12:16 PM
Mt. Rainier from Thorp Mtn. (mile 85.5)
DSC00271.JPG
12:16 PM
From Thorp Mtn. (mile 85.5)
DSC00272.JPG
12:17 PM
From Thorp Mtn. (mile 85.5)
DSC00273.JPG
12:17 PM
Mt. Rainier and Allan from Thorp Mtn. (mile 85.5)


Home

"http://www.Run100s.com/cccphotos/ccc06ah/index.htm" (updated: 9/10/06) StanJ@Run100s.com